ว่าที่ร.ต.หญิง ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์

ว่าที่ร.ต.หญิง ศุภวรรณ  วงศ์สร้างทรัพย์                  รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา            F8005

 ที่อยู่ ติดต่อ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

E-mail: feduswv@ku.ac.th, spv.mod@gmail.com

Tel. 0860166759

ความเชี่ยวชาญ

วิจัยทางสุขศึกษาและพลศึกษา การวัดและประเมินผลทางสุขศึกษาและพลศึกษา การเป็นผู้ฝึกกีฬาตะกร้อ

การศึกษา

ปริญญาโท…ศศ.ม. (พลศึกษา)

ปริญญาตรี…ศศ.บ. (พลศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 1

ผลงานทางวิชาการ (ตำรา/หนังสือ/บทความ/เอกสารประกอบการสอน)

ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์. 2557. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 01172267 หลักและวิธีสอนตะกร้อ.

ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.

งานวิจัย/การตีพิมพ์

มยุรี  ถนอมสุข  สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม และศุภวรรณ  วงศ์สร้างทรัพย์. 2559. คุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นจริงของนิสิต

ฝึกสอนสาขาวิชาพลศึกษาตามความคิดเห็นของอาจารย์พลศึกษา. ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์

และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.

มยุรี  ถนอมสุข  สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม สุพรทิพย์ พูพะเนียด สุมิตร  สุวรรณ และศุภวรรณ  วงศ์สร้างทรัพย์. 2558. การสร้าง

ต้นแบบการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุอำเภอกำแพงแสน. ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์

และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.

มยุรี  ถนอมสุข  กุลธิดา  เหมาเพชร และศุภวรรณ  วงศ์สร้างทรัพย์. 2556. โครงการประเมินผลระบบการสอบคัดเลือกนิสิต

ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตชั้นปีที่ 5 ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน. ผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ “IOCES

FOURTH CONFERENCE”ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2558 ณ เมืองบังกาลอร์ ประเทศอินเดีย.

มยุรี  ถนอมสุข  บรรจบ  ภิรมย์คำ  ศุภวรรณ  วงศ์สร้างทรัพย์  สมบุญ  ศิลป์รุ่งธรรม และอธิเกียรติ ทองเพิ่ม. 2555. ทัศนคติ

ต่อวิชาชีพครูของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.

วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ.38(2), กรกฎาคม- ธันวาคม 2555.

มยุรี  ถนอมสุข  บรรจบ  ภิรมย์คำ  อรวรรณ์ ทองเพิ่ม  อธิเกียรติ  ทองเพิ่ม  สมบุญ  ศิลป์รุ่งธรรม และศุภวรรณ

วงศ์สร้างทรัพย์. 2553. การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา. ผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ “การประชุมวิชาการ

แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 7” ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2553.

มยุรี ถนอมสุข และศุภวรรณ  วงศ์สร้างทรัพย์. 2556. การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิต

ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

กำแพงแสน. วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ.39(1), มกราคม- มิถุนายน 2556.

สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม  ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์  มยุรี ถนอมสุข  คมกริช เชาว์พานิช  และกุลธิดา เหมาเพชร. 2556. ความ

ต้องการศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาพลศึกษา ภาควิชาพลศึกษาและกีฬาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตกำแพงแสน. ภาควิชาพลศึกษาและกีฬาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตกำแพงแสน.

สุมิตร สุวรรณ บรรจบ ภิรมย์คำ อธิเกียรติ ทองเพิ่ม อรวรรณ์ ทองเพิ่ม วินัย พูลศรี ทัศตริน วรรณเกตุศิริ นันทรัตน์

เครืออินทร์ ชูวิทย์ รัตนพลแสนย์ ฐณัฐ วงศ์สายเชื้อ สุพรทิพย์ พูพะเนียด ธารินทร์ ก้านเหลือง ศุภวรรณ

วงศ์สร้างทรัพย์ ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี สมเกียรติ ศรีอนันตคม จุฑาทิพย์ ยอดดี จรูญศรี มาดิลกโกวิท พัชรา เอี่ยมกิจการ

สุรชัย ไวยวรรณจิตร และสุธารัตน์ ชาวนาฟาง. 2557. โครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตำรวจและความ

เชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.

สุพรทิพย์ พูพะเนียด อาภัสรา อัครพันธุ์  ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์  และอัจฉรา อ่วมเครือ. 2555. การพัฒนาพฤติกรรมการ

บริโภคเพื่อสุขภาพในชุมชนกระตีบจังหวัดนครปฐม. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

ศุภวรรณ  วงศ์สร้างทรัพย์  มยุรี ถนอมสุข และสมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม. 2555. เกณฑ์สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของ

นักเรียน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา.

ผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ “การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

กําแพงแสน ครั้งที่ 9” ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2555.

ศุภวรรณ  วงศ์สร้างทรัพย์ คมกริช  เชาว์พานิช มยุรี  ถนอมสุข สุพรทิพย์  พูเพนียด บัณฑิต  เทียบทอง และธารินทร์

ก้านเหลือง. 2558. การสร้างนวัตกรรมโปรแกรมให้คะแนนกีฬาเซปักตะกร้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์.

ผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ “The 20th anniversary of KSSPE to be held at Gyeogin

National University of Education”ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2557 ณ ประเทศเกาหลีใต้.

อัจฉรา  ปุราคม และศุภวรรณ  วงศ์สร้างทรัพย์. 2552. การประเมินผลโครงการเสริมสร้างวิถีชีวิตสุขภาวะชุมชนการเคหะ

แห่งชาติ. ผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ“การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ครั้งที่ 5”ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม 2555.

ผลงานอื่นๆ

– ผู้ตัดสินสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

– ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนชมรมตะกร้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

– ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัยทางการศึกษา