ผศ.ดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค

Pornpimol

ชื่อ-สกุล                                  ผศ.ดร.พัทธนันท์  หรรษาภิรมย์โชค          รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา

ที่อยู่ ติดต่อ E-mail และอื่นๆ

อาจารย์ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

E-mail :aomam2518@hotmail.com

 ความเชี่ยวชาญ

การจัดการความรู้  องค์กรแห่งการเรียนรู้  การเรียนรู้  ระบบบริหาร พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การศึกษา

ปริญญาเอก: ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท: นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  (การประชาสัมพันธ์)      มหาวิทยาลัยสยาม

ปริญญาตรี: ศิลปศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม , ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิจัยทางสังคม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ผลงานทางวิชาการ (ตำรา/หนังสือ/บทความ/เอกสารประกอบการสอน)

 1. “การศึกษาสภาพการจัดการความรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตภูมิภาคตะวันตก” ใน เอกสารประกอบการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์สาขาการศึกษาและสาขาที่เกี่ยวข้อง ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์. หน้า ๕๗-๖๕. นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม.
 2. พรพิมล หรรษาภิรมย์โชค. ๒๕๕๔. การจัดการความรู้ในการศึกษา. นครปฐม.บริษัทเพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด.140 หน้า.

                                                 

งานวิจัย/การตีพิมพ์

 1. พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค และคณะ. 2558. โครงการศึกษากลไกการยกระดับผลิตภัณฑ์ข้าวและตราสินค้าเพื่อเข้าสู่มาตรฐานเชิงพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2. หัวหน้าโครงการ. ทุนวิจัยจากกระทรวงมหาดไทย ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ.2558 –ธันวาคม พ.ศ.2558
 2.  พัทธนันท์  หรรษาภิรมย์โชค และคณะ. 2558. โครงการพัฒนากลไกการนำงานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ. หัวหน้าโครงการ. ทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ.2558 –ธันวาคม พ.ศ.2558
 3. พัทธนันท์  หรรษาภิรมย์โชค และคณะ. 2558. โครงการ ศึกษาสภาพปัญหา ปัจจัยความสำเร็จและแนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สู่การปฏิบัติ. หัวหน้าโครงการ. ทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ.2558 –ธันวาคม พ.ศ.2558
 4. พัทธนันท์  หรรษาภิรมย์โชค และคณะ. 2558. โครงการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการบนทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 และหมายเลข 9 ปี 2558   ของกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง. หัวหน้าโครงการ. ทุนวิจัยจากสำนักงานทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง  ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕8 – สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕8  ทุนวิจัยจากสำนักงานทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง
 5. พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค และคณะ. 2558.  โครงการพัฒนาหลักสูตรอบรมบุคลากรด้านการจัดการความรู้จากงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ประจำปี 2527. หัวหน้าโครงการ. ทุนวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) . ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือน กันยายน พ.ศ.2557 – มีนาคม พ.ศ.2558
 6.             พัทธนันท์  หรรษาภิรมย์โชค และคณะ. 2558. โครงการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการบนทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 และหมายเลข 9 ปี 2557   ของกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง.หัวหน้าโครงการ.ทุนวิจัยจากสำนักงานทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕7 – สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕7
 7. พัทธนันท์  หรรษาภิรมย์โชค และคณะ. 2557. โครงการศึกษาและประเมินความพึงพอใจต่อสถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุของ อสมท ประจำปี 2556. หัวหน้าโครงการ. ทุนวิจัยจากบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕6 – พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕7
 8. พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค และคณะ. 2556. การพัฒนารูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้สำหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.หัวหน้าโครงการ. ทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2555 .ระยะเวลา ๑๘ เดือน  ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕5 – มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕6
 9. พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค และคณะ. 2555.  กลวิธีการส่งเสริมสนับสนุนการนำแผนการศึกษาแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ. หัวหน้าโครงการ. ทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2555  ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕5 –ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕5
 10. พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค และคณะ. 2555. โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.หัวหน้าโครงการ.ทุนวิจัยจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา .ระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕5 – ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕
 11. พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค และคณะ. 2556. โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชน.หัวหน้าโครงการ.ทุนวิจัยจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕5 –มีนาคม พ.ศ.๒๕๕6
 12. พัทธนันท์  หรรษาภิรมย์โชค และคณะ. 2557. การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.หัวหน้าโครงการ.  ทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2556 ระยะเวลา ๑๘ เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕6 – มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕7
 13. พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค และคณะ. 2556.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้. หัวหน้าโครงการ. ทุนวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ระยะเวลา ๑๘ เดือนตั้งแต่ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๔ – มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕

 ผลงานอื่นๆ

 1. วิทยากร เรื่อง “การจัดการความรู้การวิจัย และหลักสูตรจัดการความรู้การวิจัยเพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์กับหน่วยงานภาคปฎิบัติ” ตามหนังสือลงวันที่ 17 กันยายน 2558 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรในการเปิดศูนย์จัดการความรู้การวิจัย ณ อาคารศูนย์จัดการความรู้การวิจัย อาคาร วช.1 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กรุงเทพมหานคร                ในวันจันทร์ที่ 28  กันยายน 2558  เวลา 10.30-11.00 น.
 2. วิทยากร ดำเนินการระดมสมอง เรื่อง “จัดตั้งภาควิชาอาหารศึกษา” ตามหนังสือลงวันที่ 18 สิงหาคม 2558 สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรดำเนินการระดมสมองในการจัดตั้งภาควิชาอาหารศึกษา ณ ห้องประชุม  201 ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร  ในวันอังคาร ที่ 25  สิงหาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น.
 3. วิทยากร เรื่อง “การจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้” ตามหนังสือลงวันที่ 8 สิงหาคม 2558 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์ที่ 10-11 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น.
 4. วิทยากร เรื่อง “การจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา” ตามหนังสือลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร ณ ห้องไมดาส 3 โรงแรมไมด้า ซิตี้ รีสอร์ท กรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น.
 5. วิทยากร เรื่อง “การจัดการความรู้จากการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์” ตามหนังสือลงวันที่ 13 มกราคม 2558 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร ณ ห้องไพลิน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 22-23, 29-30 มกราคม และ 12-13 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 8.30-17.00น.
 6. วิทยากร ดำเนินการอภิปราย การเสวนาเรื่อง “ปฏิรูปการศึกษา ปลดล็อคได้จริงหรือ?” ตามหนังสือลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 เครือข่ายนักวิชาการ มก. เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นผู้ดำเนินการอภิปราย ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร (ตึก 8 ชั้น) ในวันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.15-11.00 น.
 7.   วิทยากร ประชุมสัมมนา โครงการทบทวนผลการดำเนินงานในปี 2557 และกำหนดแนวทางในการดำเนินงานในปี 2558 ของ สคบ. ตามหนังสือที่ นร 0307.01/7707 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา ณ เทวัญดารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2557
 8. วิทยากร เรื่อง “เทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาองค์กร” ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0513.10201/2199 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 สำนักเลขานุการคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ขอเรียนเชิญวิทยากร ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.30-15.30 น.
 9.            วิทยากร เรื่อง  “คิดสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรม” ตามหนังสือลงวันที่ 12 มิถุนายน 2557 บริษัท แอดวานท์ ออร์แกนิค ออฟ อินทิเกรเต็ด เมมดิคอล จำกัด เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร             ณ ห้องประชุมบริษัท ในวันที่ 19 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00-12.00 น.
 10.   วิทยากร เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้:  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำ “ICT สู่ชุมชน” ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   วิทยาเขตกำแพงแสน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00-17.00 น.
 11.             วิทยากร เรื่อง “เทคนิคการถอดความรู้” โครงการ KU-KM Facilitator ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0513.10103/2482  ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ขออนุมัติบุคลากรเป็นวิทยากรในโครงการ KU-KM Facilitator ณ อิงธาร                รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ในวันที 5-7 มิถุนายน 2557
 12. วิทยากร ประชุมสัมมนา โครงการประชุมสัมมนาการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามหนังสือ ที่ นร 0307/4031 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา ณ โรงแรม การ์เด้น คลิฟ รีสอร์ท แอนด์สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2557
 13.           วิทยากร เรื่อง “การสร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับองค์กร” ตามหนังสือลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 บริษัท แอดวานท์ ออร์แกนิค ออฟ อินทิเกรเต็ด เมมดิคอล จำกัด เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมบริษัท ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00-12.00 น.
 14.  วิทยากร  เรื่อง การพัฒนาระบบงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กรสู่ สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์และบุคคล ของสำนักงาน ป.ป.ท. ตามหนังสือ ที่ ยร 1220/255 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาระบบงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กรสู่ สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์และบุคคล ของสำนัก งาน ป.ป.ท. ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2557 เวลา 09.00-18.00 น.
 15. วิทยากร เรื่อง การพัฒนาระบบงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กรสู่ สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์และบุคคล ของสำนักงาน ป.ป.ท. ตามหนังสือ ที่ ยร 1220/255 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาระบบงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กรสู่ สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์และบุคคล ของสำนักงาน ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2557 เวลา 09.00-18.00 น.
 16. วิทยากร เรื่อง การพัฒนาระบบงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กรสู่ สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์และบุคคล ของสำนัก งาน ป.ป.ท. ตามหนังสือ ที่ ยร 1220/255 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงาน ป.ป.ท.  เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาระบบงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กรสู่ สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์และบุคคล ของสำนักงาน ป.ป.ท. ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 2 –4 เมษายน 2557 เวลา 09.00-18.00 น.
 17. วิทยากร เรื่อง การพัฒนาระบบงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กรสู่  สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์และบุคคล ของสำนัก งาน ป.ป.ท. ตามหนังสือ ที่ ยร 1220/255 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาระบบงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กรสู่ สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์และบุคคล ของสำนัก งาน ป.ป.ท. ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 28 –30 เมษายน 2557 เวลา 09.00-18.00 น.
 18.   วิทยากร  เรื่อง การพัฒนาระบบงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กรสู่ สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์และบุคคล ของสำนัก งาน ป.ป.ท. ตามหนังสือ ที่ ยร 1220/255 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาระบบงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กรสู่ สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์และบุคคล ของสำนัก งาน ป.ป.ท. ณ ภายนอกสำนักงาน ป.ป.ท. ในระหว่างวันที่ 19-21  พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00-18.00 น.
 19. วิทยากร เรื่อง การพัฒนาระบบงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กรสู่ สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์และบุคคล ของสำนัก งาน ป.ป.ท. ตามหนังสือ ที่ ยร 1220/255 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557  สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาระบบงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กรสู่ สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์และบุคคล ของสำนัก งาน ป.ป.ท. ณ ภายนอกสำนักงาน ป.ป.ท. ในระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน  2557 เวลา 09.00-18.00 น.
 20. วิทยากร เรื่อง การพัฒนาระบบงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กรสู่ สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์และบุคคล ของสำนัก งาน ป.ป.ท. ตามหนังสือ ที่ ยร 1220/255 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาระบบงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กรสู่ สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์และบุคคล ของสำนัก งาน ป.ป.ท. ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานครฯ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2557
 21.   วิทยากร เรื่อง “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดองค์กรสู่ความสำเร็จของการโลกศตวรรษที่ 21 : การชี้แนะ (Coaching) และการทำงานเป็นทีม (Team Working)” ตามหนังสือ ด่วนที่สุด           ที่ ศธ 0307/ว 3755 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร ณ ห้องจามจุรี ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ  ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.45-12.30 น.
 22.   วิทยากร เรื่อง CAT Innovation Leadership Camp รุ่นที่ 1  ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามหนังสือ กสท พบ.(รพ)/795 ลงวันที่ 16 กันยายน 2556 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)   เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร การสัมมนาหลักสูตร CAT Innovation Leadership Camp รุ่นที่ 1 ณ โรงแรม เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 11-13 ตุลาคม 2556
 23.           วิทยากร  เรื่อง “การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้บริหารประจำการ คณะศึกษาศาสตร์” ตามหนังสือ ที่ ศธ 0562.06/378 ลงวันที่ 5 กันยายน 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร ณ โรงแรมเซอร์ เจมส์ รีสอร์ท จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 11-12 กันยายน 2557                          24.  วิทยากร เรื่อง ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแผนกลยุทธ์ CSR” ตามหนังสือ ที่ ศธ 0519.25/750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2556  ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากรการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ ราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 19 สิงหาคม 2557
 24. วิทยากร เรื่อง นวัตกรรม ตามหนังสือ บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2556 บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด เรื่อง เรียนเชิญ อาจารย์ ผศ.ดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค ณ สำนักงาน อุทยาวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ห้อง 205 ชั้น 2 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00-17.00 น.
 25. วิทยากร เรื่อง CAT Innovative Camp รุ่น 2  ตามหนังสือ ที่  กสท พบ.(รบ.)/591 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)                 เรื่อง  ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร การสัมมนาหลักสูตร CAT Innovative Camp รุ่น 2 ณ โรงแรม เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2556
 26. วิทยากร เรื่อง โครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยากรที่ปรึกษาการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ 2556 ตามหนังสือที่ คค 0608/4982 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 กรมทางหลวง เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร โครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยากรที่ปรึกษาการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ ห้องสัมมนาฟาร์มเฮ้าส์ โรงแรง ชาโต เดอ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2556
 27. วิทยากร ดำเนินรายการ หลักสูตรใหม่ : วิกฤตหรือโอกาส ตามหนังสือ ที่ ศธ 0530.5(1)/ว1255 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2556 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนา ในหัวข้อเรื่อง หลักสูตรใหม่ : วิกฤตหรือโอกาส เพื่อระดมความคิดเห็น ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณดวงเดือน พิศาลบุตร (ห้อง 101) อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30-12.00 น.
 28. วิทยากร เรื่อง การบริหารจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ภายใต้กรอบกฎหมาย ตามหนังสือ ที่ ศธ 0304/ว2170 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2556 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง การประชุมสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศ เรื่อง “การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย” ณ ห้อง Lotus Suite 5-6 ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 13.30-15.30 น.
 29.   วิทยากร เรื่อง การจัดการความรู้และเป็นกรรมการตัดสินผลงานการจัดการความรู้  ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ ศธ 0513.10103 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2556 กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี เรื่อง ขออนุมัติวิทยากร เป็นผู้ดำเนินการอภิปรายด้านการจัดการความรู้และเป็นกรรมการตัดสินผลงานการจัดการความรู้ ณ ห้องประชุม กำพล อดุลย์วิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 เวลา 8.30-16.30 น.
 30. วิทยากร เรื่อง การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาและกรอบความคิดการจัดการความรู้         ในองค์การ  ตามหนังสือ ที่ ศธ 0554/1210 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม               เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียติ 40 พรรษา มหาวิชราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00-16.00 น.
 31. วิทยากร เรื่อง การจัดการความรู้ในองค์กร ตามหนังสือ ที่ ศธ 0554/1210 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียติ 40 พรรษา มหาวิชราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในวันที่ 12 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00-12.00 น.
 32.            วิทยากร เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ตามหนังสือ ที่ ศธ 0407/ว 1027 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาระดมความคิดเห็นและเสนอแนะ เกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ 6 อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.30-16.30 น.
 33. วิทยากร เรื่อง การจัดการความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรม รุ่นที่ 1 ตามหนังสือ ที่ กสท พบ.(รพ)/123 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2556 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)   เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร ณ ห้องฝึกอบรม 201 ชั้น 2 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาคาร 1 ศูนย์บริการโทรคมนาคมนนทบุรี ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 18-20 มีนาคม 2556 เวลา 08.45-15.40 น.
 34. วิทยากร เรื่อง การจัดการความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรม รุ่นที่ 2 ตามหนังสือ ที่ กสท พบ.(รพ)/123 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2556 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)   เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร ณ ห้องฝึกอบรม 201 ชั้น 2 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาคาร 1 ศูนย์บริการโทรคมนาคมนนทบุรี ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 25-27 มีนาคม 2556 เวลา 08.45-15.40 น.
 35. วิทยากร เรื่อง “การจัดการความรู้ในภาคเอกชน” โครงการปริญญาโทส่งเสริมการเกษตรสำหรับผู้บริหารภาคพิเศษ ตามบันทึกข้อความ ที่ ศธ 0513.10209/คส0243 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญสอน“การจัดการความรู้ในภาคเอกชน” ณ ห้อง 402 ชั้น 4 อาคารจรัด สุนทรสิงห์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ในวันที่ 31 มีนาคม 2556 เวลา 12.00-15.00 น.
 36. วิทยากร เรื่อง สัมมนาการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมทักษะวิชาชีพ ประจำปี 2556 ให้กับบุคลากร ตามบันทึกข้อความ ที่ ศธ 0513.307/0418 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 3 อาคารหอสมุดสมุดอนุสรณ์ 10 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา            ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.30-13.00 น.
 37. วิทยากร เรื่อง การจัดการความรู้ 1 KM 1 หน่วยงาน ของโครงการสัมมนาเรื่อง “ความก้าวหน้าการดำเนินงาน การจัดการความรู้ 1 KM 1 หน่วยงาน” ตามบันทึกข้อความ ที่ ศธ 0513.10103/421 ลงวันที่ 21 มกราคม 2556 กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ขออนุมัติวิทยากร ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.30-13.00 น.
 38. วิทยากร เรื่อง การสร้างวิทยากรที่ปรึกษาการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2556 ตามหนังสือ ที่ คค0608/233 ลงวันที่ 15 มกราคม 2556 กรมทางหลวง เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทาง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00-21.00 น.
 39. วิทยากร  เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การจัดการความรู้ในหน่วยงาน”                ตามบันทึกข้อความ ที่ ศธ0513.10101/1220 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2555สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เรื่อง ขออนุมัติวิทยากร ณ ห้องประชุมกำพล อดุลยวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2555 เวลา 13.30-16.30 น.
 40. วิทยากร เรื่อง บรรยายพิเศษรายวิชา (กธ 226) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หน่วยกิต 3(3-0)  ตามหนังสือ ที่ ศธ 0519.31/พิเศษ121 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ ณ ห้องบรรยาย เอ็นโน1 ชั้น 1 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันที่ 16 และ พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.30-12.30 น.
 41. วิทยากร เรื่อง เทคนิคการถอดความรู้การเรียนการสอน ตามบันทึกข้อความ                 ที่ ศธ 0513.302/2978 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2555 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากรโครงการการจัดการความรู้ หัวข้อ เทคนิคการถอดความรู้การเรียนการสอน ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ 2 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ในวันที่ 26 ตุลาคม 2555 เวลา 13.00-16.30 น.