ดร.วิทยา ซิ้มเจริญ

ชื่อ-สกุล               ดร.วิทยา ซิ้มเจริญ                   WittayaSimcharoen                         รหัสอาจารย์           F8029

ตำแหน่ง :

อาจารย์

ติดต่อ :

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นรปฐม

เบอร์โทร :034-352793 .มือถือ 089-486-9505 , Fax :034-352793

E – Mail : Wittaya.sim@ku.th

ความสนใจ/เชี่ยวชาญ :

– Probability Theory, Mathematics Education, Analysis

การศึกษา :

– 2015 : Ph.D. (Mathematics), Chulalongkorn University, Thailand
– 2008 : B.Sc. (Mathematics), Chulalongkorn University, Thailand

วิจัย :

– Simcharoen, W. and Neammanee, K.(2015).  Non-uniform bound on a  combinatorial central limit theorem. Communications in Statistics – Theory and

Methods.Vol 45,2016-Issue 18,

ตำรา / เอกสารประกอบการสอน :