งานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560

QA

ระดับหลักสูตร

นิสิต  

หลักสูตร ศษ.บ. (การจัดการเรียนรู้)
หลักสูตร วท.บ. (เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา)
หลักสูตร ศศ.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน)
หลักสูตร ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน)
หลักสูตร ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)

บุคลากร

  • กำหนดการและแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
  • ประกาศคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
  • ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

ระดับคณะวิชา