ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา

ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา
นวัตกรรม
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ดำเนินการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการทั้งทางการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อการรวมรวบและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการดังกล่าวทางคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา” ขึ้น ซึ่งมีภารกิจในการสร้างระบบสารสนเทศด้านนวัตกรรมทางการศึกษา การส่งเสริมการผลิตและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาการด้านต่างๆ