ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา

ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา
นวัตกรรม
เป็นศูนย์ผลิต วิจัย และนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษา ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์