รศ.น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ

m04

ชื่อ-สกุล                                    รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ                 รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา        F2049

ที่อยู่ ติดต่อ E-mail และอื่นๆ

Email : sumit.s@ku.ac.th

ความเชี่ยวชาญ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน/การศึกษาเพื่อการพัฒนา/สังคมวิทยาการศึกษา/การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา/ความมั่นคง/การพัฒนาระบบราชการ/การพัฒนาองค์กร
การศึกษา

ปริญญาเอก    ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) สาขาวิชาพัฒนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท      ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาตรี      วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาบริหารศาสตร์ โรงเรียนนายเรืออากาศ

ผลงานทางวิชาการ (ตำรา/หนังสือ/บทความ/เอกสารประกอบการสอน)

สุมิตร สุวรรณ, น.ท. 2548. นโยบายของไทยในการพัฒนาและการป้องกันประเทศ. โรงเรียนนายเรืออากาศ กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ.

สุมิตร สุวรรณ, น.ท. 2549. คู่มือ : สรุปวิชาสังคมศึกษาและเฉลยข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น.

สุมิตร สุวรรณ, น.ท. 2550. เอกสารประกอบการสอน วิชาปรัชญาและแนวคิดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน. ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.

สุมิตร  สุวรรณ, น.ท. 2552. เอกสารคำสอน วิชากระบวนทัศน์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนในองค์กร. ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.

สุมิตร  สุวรรณ, น.ท. 2554. รัฐกับแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา. นครปฐม : บริษัท เพชรเกษม พริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด.

สุมิตร  สุวรรณ, น.ท. 2555. การกำหนดยุทธศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 2. นครปฐม : บริษัท เพชรเกษม พริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด.

สุมิตร  สุวรรณ, น.ท. และคณะ. 2558. มนุษย์กับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และสิ่งแวดล้อม.
พิมพ์ครั้งที่ 4. นครปฐม : บริษัท เพชรเกษม พริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด.

งานวิจัย/การตีพิมพ์

สุมิตร สุวรรณ, น.ท. 2550. สถานภาพและทิศทางของบัณฑิตศึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย.
วิทยาสารกำแพงแสน ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2550. หน้า 35 – 42.

สุมิตร สุวรรณ, น.ท. 2550. การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานโรงเรียนบุตรเกษตรกรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 4 วันที่ 3 – 10 ธันวาคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, นครปฐม. หน้า 462 – 469.

สุมิตร สุวรรณ, น.ท. และคณะ. 2552. การจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ: บทสะท้อนจากพนักงานมหาวิทยาลัย. วารสารวิจัยทรัพยากรมนุษย์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2552 หน้า 23 – 33 .

สุมิตร  สุวรรณ, น.ท. และดำรงค์  มากระจัน. 2553. การวิจัยและพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย
และองค์กรท้องถิ่น เพื่อการสร้างพื้นที่ปฏิบัติการทางสังคมศาสตร์และส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน
.
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 7 วันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, นครปฐม. หน้า 1349 – 1356.

สุมิตร  สุวรรณ, น.ท. 2553. หลักสูตรภาคพิเศษ : ธุรกิจหรือโอกาสทางการศึกษา. หนังสือพิมพ์มติชนฉบับวันที่
30 มิถุนายน 2553.

ชนิตา  รักษ์พลเมือง, สุมิตร สุวรรณ และคณะ. 2555. การประเมินผลการพัฒนากระบวนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา. วารสารวิธีวิทยาการวิจัย ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2556.

บรรจบ  ภิรมย์คำ, สุมิตร สุวรรณ และคณะ. 2556. การศึกษาผลกระทบการเปิดปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย. วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 42
ฉบับที่ 8 ตุลาคม – ธันวาคม 2557 หน้า 66 – 80.

ดนุพล แสงนาค, สุมิตร สุวรรณ และคณะ. 2558. การท่องเที่ยว: เมืองทวาย มณฑลตะนาวศรีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียรมาร์. วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2558.

Chanita Rukspollmuang and Sumit Suwan. 2015. Internationalization and the Changing Thai Academic Profession. Education Internationalisation.

ผลงานอื่นๆ

  • ที่ปรึกษาสมาคมพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
  • คณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อจัดทำร่าง พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ….
  • คณะทำงานปฏิรูปการดำเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษา คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  • กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทคณาจารย์ประจำ
  • กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ