รศ.น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ

ชื่อ-สกุล   รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ                 รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา        F2049

ประวัติและผลงานที่สำคัญ  Download

ที่อยู่ ติดต่อ E-mail และอื่นๆ

Email : sumit.s@ku.ac.th
ความเชี่ยวชาญ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน/การศึกษาเพื่อการพัฒนา/สังคมวิทยาการศึกษา/การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา/ความมั่นคง/การพัฒนาระบบราชการ/การพัฒนาองค์กร
การศึกษา

ปริญญาเอก    ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) สาขาวิชาพัฒนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท      ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาตรี      วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาบริหารศาสตร์ โรงเรียนนายเรืออากาศ

ผลงานทางวิชาการ (ตำรา/หนังสือ/บทความ/เอกสารประกอบการสอน)

สุมิตร สุวรรณ, น.ท. 2548. นโยบายของไทยในการพัฒนาและการป้องกันประเทศ. โรงเรียนนายเรืออากาศ กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ.

สุมิตร สุวรรณ, น.ท. 2549. คู่มือ : สรุปวิชาสังคมศึกษาและเฉลยข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น.

สุมิตร สุวรรณ, น.ท. 2550. เอกสารประกอบการสอน วิชาปรัชญาและแนวคิดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน. ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.

สุมิตร  สุวรรณ, น.ท. 2552. เอกสารคำสอน วิชากระบวนทัศน์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนในองค์กร.
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.

สุมิตร  สุวรรณ, น.ท. 2554. รัฐกับแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา. นครปฐม : บริษัท เพชรเกษม พริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด.

สุมิตร  สุวรรณ, น.ท. 2555. การกำหนดยุทธศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 2. นครปฐม : บริษัท เพชรเกษม พริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด.

สุมิตร  สุวรรณ, น.ท. และคณะ. 2561. มนุษย์กับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และสิ่งแวดล้อม.
พิมพ์ครั้งที่ 5. นครปฐม : บริษัท เพชรเกษม พริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด.

สุมิตร  สุวรรณ, น.ท. 2561. กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนองค์การ. นครปฐม : บริษัท เพชรเกษม พริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด.

 

งานวิจัย/การตีพิมพ์

สุมิตร สุวรรณ, น.ท. 2550. สถานภาพและทิศทางของบัณฑิตศึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย.
วิทยาสารกำแพงแสน ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2550. หน้า 35 – 42.

สุมิตร สุวรรณ, น.ท. 2550. การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานโรงเรียนบุตรเกษตรกรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 4 วันที่ 3 – 10 ธันวาคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, นครปฐม. หน้า 462 – 469.

สุมิตร สุวรรณ, น.ท. และคณะ. 2552. การจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ: บทสะท้อนจากพนักงานมหาวิทยาลัย. วารสารวิจัยทรัพยากรมนุษย์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2552 หน้า 23 – 33 .

สุมิตร  สุวรรณ, น.ท. และดำรงค์  มากระจัน. 2553. การวิจัยและพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย
และองค์กรท้องถิ่น เพื่อการสร้างพื้นที่ปฏิบัติการทางสังคมศาสตร์และส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน
.
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 7 วันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, นครปฐม. หน้า 1349 – 1356.

สุมิตร  สุวรรณ, น.ท. 2553. หลักสูตรภาคพิเศษ : ธุรกิจหรือโอกาสทางการศึกษา. หนังสือพิมพ์มติชนฉบับวันที่
30 มิถุนายน 2553.

ชนิตา  รักษ์พลเมือง, สุมิตร สุวรรณ และคณะ. 2555. การประเมินผลการพัฒนากระบวนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา. วารสารวิธีวิทยาการวิจัย ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2556.

บรรจบ  ภิรมย์คำ, สุมิตร สุวรรณ และคณะ. 2556. การศึกษาผลกระทบการเปิดปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย. วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 42
ฉบับที่ 8 ตุลาคม – ธันวาคม 2557 หน้า 66 – 80.

อนุสรา  สาวังชัย, ชิรวัฒน์  นิจเนตร, สุมิตร  สุวรรณ. ยุทธศาสตร์การจัดการขยะเกาะภูเก็ต. วารสารสมาคมนักวิจัย ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2556 หน้า 114 – 127.

ดนุพล แสงนาค, สุมิตร สุวรรณ และคณะ. 2558. การท่องเที่ยว: เมืองทวาย มณฑลตะนาวศรีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียรมาร์. วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2558.

สุมิตร สุวรรณ และคณะ. 2560. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดนครปฐม. วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 45 ฉบับที่ 1
มกราคม – มีนาคม 2560 หน้า 282 – 298.

วรชัย ศรฤทธิชิงชัย และสุมิตร สุวรรณ. 2561. สถานการณ์และผลกระทบต่อความมั่นคงจากการย้ายถิ่นของคนต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาคร. วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ปีที่ 58 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2561 หน้า 123 – 146.

บรรจบ  ภิรมย์คำ สุมิตร  สุวรรณ และคณะ. 2561. การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ: กรณีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. การประชุมวิชาการศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 1 วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2561
ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน้า 277 – 285.

Suwan S.,Sqn.Ldr. and Chaiwong S.,Wg.Cdr. 2003. Air Force Officer Education Today and Tomorrow. Paper presented at the 7th International Air Force Education Seminar, 16 – 22 February, at Air Staff College,Tokyo, Japan.

Rukspollmuang, Chanita; Lawthong,Nuttaporn; Tangdhanakanond, Kamonwan; Preededillok, Funagarun; Suwan, Sumit. (2015). “Internationalisation and the Changing Thai Academic Profession.” In Olson, Jennifer; Biseth, Heidi; and Ruiz, Guillermo (Eds.) Educational Internationalisation: Academic Voices and Public Policy. The World Council of Comparative Education Societies (WCCES). Rotterdam: Sense Publishers. pp. 25-42.

Sumit Suwan; Tussatrin Wannagatesiri; Nantarat Kruea-In; Kulthida Nukultham; Witat Fakcharoenphol; Theerasak Soykeeree; Sutarat Chaonafang. (2017). Mobilization of the Multi-lateral Cooperation to Improve Educational Quality of Small-Size Schools in Nakhon Pathom Province. The 3rd AsTEN Conference: Teaching Competency Development:  Issues, Innovation, and Initiatives 150 – 167.

ผลงานอื่น ๆ

 • ที่ปรึกษาสมาคมพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
 • คณะอนุกรรมการจัดทำร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
  ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
 • คณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  เพื่อจัดทำร่าง พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ….
 • คณะทำงานปฏิรูปการดำเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษา คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา
  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
  สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
 • คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 • กรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทคณาจารย์ประจำ
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ