ศ.น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ

ชื่อ-สกุล   ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ                 รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา        F2049

ประวัติและผลงานที่สำคัญ  Download

ที่อยู่ ติดต่อ E-mail และอื่นๆ

Email : sumit.s@ku.ac.th
ความเชี่ยวชาญ

การบริหารการศึกษา/การศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรทางการศึกษา/การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
การศึกษา

ปริญญาเอก    ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) สาขาวิชาพัฒนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท      ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาตรี      วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาบริหารศาสตร์ โรงเรียนนายเรืออากาศ

ผลงานทางวิชาการ (ตำรา/หนังสือ/บทความ/เอกสารประกอบการสอน)

สุมิตร สุวรรณ, น.ท. 2548. นโยบายของไทยในการพัฒนาและการป้องกันประเทศ. โรงเรียนนายเรืออากาศ กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ.

สุมิตร สุวรรณ, น.ท. 2549. คู่มือ : สรุปวิชาสังคมศึกษาและเฉลยข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น.

สุมิตร สุวรรณ, น.ท. 2550. เอกสารประกอบการสอน วิชาปรัชญาและแนวคิดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน. ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.

สุมิตร  สุวรรณ, น.ท. 2552. เอกสารคำสอน วิชากระบวนทัศน์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนในองค์กร.
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.

สุมิตร  สุวรรณ, น.ท. 2554. รัฐกับแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา. นครปฐม : บริษัท เพชรเกษม พริ้นติ้ง ก%B