นางสาวจุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์

 m08

ชื่อ-สกุล                            นางสาวจุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์                               รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา              F8017

 E-mail                             feductt@ku.ac.th, mosdern@yahoo.com

ความเชี่ยวชาญ               เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา

การศึกษา

ปริญญาเอก          ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สิ่งแวดล้อมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ.2552)

ปริญญาโท            ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สิ่งแวดล้อมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ.2544)

ปริญญาตรี            วิทยาศาสตรบัณฑิต (อารักขาพืช)  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (พ.ศ.2540)

ผลงานทางวิชาการ (ตำรา/หนังสือ/บทความ/เอกสารประกอบการสอน)

บทความ:

1) จุฬาลักษณ์ ทิวกระโทก, จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์ และประสงค์ ตันพิชัย. (2558). ปัญหาและความต้องการ

พัฒนาการประกอบอาชีพปลูกผักของเกษตรกร ตำบลหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี. Veridian E-Journal, 8(1)

มกราคม-เมษายน: 770-788.

2) สุวิชชา รักษศรี, จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์ และสันติ ศรีสวนแตง. (2558). การพัฒนาความตระหนักทางสิ่งแวดล้อม

ผ่านกิจกรรมนันทนาการสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. Veridian E-Journal, 8(1) มกราคม-เมษายน:1231-1242.

3) จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง, สุภัสสรา วิภากูล, จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์, ชิษณุพงศ์ ทองพวง, อัชฌา ชื่นบุญ,

อิทธิพร ขำประเสริฐ และสุจิรา อุ่นศิริ. (2552). โครงการวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบและศักยภาพ

ในการบริการที่เป็นเลิศของอำเภอ ในสังกัดกรมการปกครอง. วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน, 15(3)

กันยายน-ธันวาคม: 224-234.

เอกสารประกอบการสอน

         

งานวิจัย/การตีพิมพ์

1) อารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ. สุภาสิณี นุ่มเนียม และจุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์. (2558). ศักยภาพและแนวทางการลงทุน

ทางการศึกษาของสาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ

ชุมชน. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: นครปฐม.

2) สันติ ศรีสวนแตง, ประสงค์ ตันพิชัย, อภิชาติ ใจอารีย์, จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์, สุภาสิณี นุ่มเนียม, วรรณี

อึ้งสิทธิพูนพร, อารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ, อิสรีย์ ทรัพย์นุ้ย และนิรันดร์ ยิ่งยวด. (2557). โครงการศึกษา

แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่ออาชีพเกษตรกรรม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).

3) สุภาสิณี นุ่มเนียม, จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์ อารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ. (2557). การศึกษาความต้องการและ

แนวทางการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรยั่งยืนของประชาชน ตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา

จังหวัดอ่างทอง. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: นครปฐม.

4) สุภาสิณี นุ่มเนียม, สันติ ศรีสวนแตง, ประสงค์ ตันพิชัย, อภิชาติ ใจอารีย์, จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์, อารีรัตน์

ภาคพิธเจริญ และนิรันดร์ ยิ่งยวด. (2556). ศักยภาพและแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร

ทางเกษตรศึกษาของภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน. คณะศึกษาศาสตร์และ

พัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: นครปฐม.

5) จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง, สุภัสสรา วิภากูล, จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์, ชิษณุพงศ์ ทองพวง, อัชฌา ชื่นบุญ,

อิทธิพร ขำประเสริฐ และสุจิรา อุ่นศิริ. (2552). โครงการวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบและศักยภาพ

ในการบริการที่เป็นเลิศของอำเภอ ในสังกัดกรมการปกครอง. มหาวิทยาลัยคริสเตียน: นครปฐม. .

ผลงานอื่นๆ

                –