เปิดรับสมัครนิสิต โครงการ KU – Okayama University Sakura Science Program 2022

okohama
กำหนดจะเดินทางไปเข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 19-27 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัย Okayama ประเทศญี่ปุ่น
โดยนิสิตที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1.ไม่เคยเข้าร่วมหรือได้รับทุนสนับสนุนจาก Sakura Science Program ประเทศญี่ปุ่น
2.มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ เกษตร สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
3.มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
4.ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ครบ 3 เข็ม โดยการได้รับวัคซีนต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้
4.1)วัคซีนเข็มที่ 1 และ 2 ได้แก่ Pfizer, Moderna, Astrazeneca, Johnson &Johnson, Covacxin และ Novavax
4.2)วัคซีนเข็ม 3 ได้แก่ Pfizer, Moderna และ Novavax
5.มีหนังสือเดินทางอายุมากกว่า 6 เดือน
ทั้งนี้ ขอความกรุณาแจ้งรายชื่อได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1qiTSzFbdB9BEJMgxQ-srYHrTT1edOzIdiwwN4BH0xJ4/edit
รับสมัคร 8-15 กันยายน 2565 และสอบสัมภาษณ์ 16 กันยายน เวลา 12.00 น.
รายละเอียดการสมัคร