ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปีการศึกษา 2566 จาก University of Fukui ประเทศญี่ปุ่น

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปีการศึกษา 2566 จาก University of Fukui ประเทศญี่ปุ่น
ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละโครงการได้จากเอกสารแนบและจากเว็บไซต์กองวิเทศสัมพันธ์ https://iad.intaff.ku.ac.th/ โดยนิสิตที่สนใจสมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครมายังกองวิเทศสัมพันธ์ภายในวันที่กำหนด