ประกาศรับสมัครอาจารย์พิเศษ จำนวน 2 อัตตรา

ประกาศรับสมัครอาจารย์พิเศษ สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ตำแหน่งอาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งอาจารย์พิเศษสอนคหกรรม จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดประกาศรับสมัคร

ใบสมัคร

ใบรับรอง

ใบรับรองแพทย์