ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้คัดเลือกรับทุน โครงการ KU to PUK: Kasetsart University to Prefectural of Kumamoto จำนวน 2 คน

ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้คัดเลือกรับทุนโครงการ KU to PUK: Kasetsart University to Prefectural of Kumamoto จำนวน 2 คน
1. นางสาวอภิสรา ติดยงค์
2. นายจิรายุส ไชยมงคล