ขอแสดงความยินดีกับ นางสุนันท์ มีทรัพย์มั่น

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ นางสุนันท์ มีทรัพย์มั่น
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
“ผู้ปฏิบัติงานพยาบาลชำนาญงาน”
ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ผ่านความเห็นชอบที่ประชุม ก.บ.ม.ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 13 มีนาคม 2566