รับสมัครนิสิต ป.โท ภาคพิเศษ สาขานวัตกรรมการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ -10 พฤษภาคม 2566

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์!!! -ขยายเวลา รับสมัครนิสิต ป.โท ภาคพิเศษ
สาขานวัตกรรมการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ -10 พฤษภาคม 2566
ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สมัครได้ที่ https://www.grad.ku.ac.th/application/app66_f1_s/
ข้อมูลเพิ่มเติม https://bit.ly/3kIupq8
การรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 10 พฤษภาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 11 พฤษภาคม 2566
สอบข้อเขียน 17 พฤษภาคม 2566
หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อโครงการ/ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
034-351898 ภายใน 3570-4 ต่อ 300 หรือ E-mail : fedutds@ku.ac.th
มือถือ 090-9713971 นางสาวตามดาว ศรีพระราม หรือ รศ.ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา (ประธานโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการศึกษา ภาคพิเศษ)
083-0933510 E –mail : thanarat.tae@ku.ac.th
ติดตามข่าวสารได้ที่เพจ https://www.facebook.com/edinnovationku
เว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ http://edu.kps.ku.ac.th/
Yellow and White Geometric  Business Facebook Cover (1)