ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

เรื่อง รายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำส่วนงานคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์