EDS MASQUERADE BALL

วันที่ 10 มีนาคม 2561 รศ.ดร.วินัย พูลศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์เป็นประธานเปิดงาน
EDS MASQUERADE BALL งานเลี้ยงอำลาและแสดงความยินดีกับนิสิตที่สำเร็จการศึกษา ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์