การบรรยายพิเศษ “การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการอย่างมั่นใจ”

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2561 รศ.ดร.วินัย พูลศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ “การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการอย่างมั่นใจ” โดยศาสตราจารย์ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและแนะนำแนวทางให้บุคลากรได้รับทราบหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และองค์ประกอบในการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2560