งานบริการการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์

หน่วยงานต่างๆในงานบริการการศึกษา

 • หน่วยทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงานรับนิสิตใหม่ ประสานงานในการลงทะเบียนเรียนของนิสิต การจัดเก็บแฟ้มทะเบียนนิสิต รวบรวมข้อมูลและสถิติที่เกี่ยวกับนิสิต ประกาศผลคะแนน ส่งใบรายงานผลคะแนน การขอจบการศึกษา และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 • หน่วยพัฒนาหลักสูตร
 • หน่วยสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ
 • หน่วยพัฒนานิสิต
 • หน่วยประชาสัมพันธ์หลักสูตร
 • หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และสื่อการสอน
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา ให้การสนับสนุนและดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในงานการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

 • ระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา  >> CLICK
 • รายละเอียดการดำเนินงานต่างๆ เกี่ยวกับหลักสูตร  >> CLICK
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  >> CLICK
 • ระเบียบและหลักเกณฑ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถาณศึกษาฯ  >>  CLICK
 • ข้อปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  >>  CLICK
 • จำนวนนิสิตระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2558  >>  CLICK
 • จำนวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  >>  CLICK
 • จำนวนนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  จำแนกตามประเภทการรับเข้าศึกษา  >>  CLICK
 • จำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ  >>  CLICK
 • รายชื่อนิสิตชั้นปีที่  1  พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา  >>  CLICK
 • รายชื่อนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  >>  CLICK
 • จำนวนนิสิตที่สำเร็จการศึกษา  และจำนวนนิสิตที่ได้รับเกีรตินิยม  >>  CLICK
 • คู่มือนิสิต  2559 >>  CLICK
 • แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ  >>  CLICK
 • ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตร/หลักสูตรปรับปรุง  >>  CLICK
 • แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา  >>  CLICK
 • ประเมินระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  >>  CLICK