รายละเอียดการดำเนินงานต่างๆ เกี่ยวกับหลักสูตร

 

E8B93085D8

การดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร
การดำเนินการขอเปิดหลักสูตรใหม่
หลักเกณฑ์การโอนย้ายสังกัดคณะวิชาและเปลี่ยนสาขาวิชา เพื่อเข้าศึุกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)

ตารางแสดงข้อมูลการเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม่ เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ

การจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (มคอ.) และขั้นตอนการดำเนินงานการขออนุมัติหลักสูตร/
รายวิชาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แผนภูมิขั้นตอนการดำเนินงาน
ปฏิทินการเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง ของ มก. ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
คู่มือการเสนอขอหลักสูตร-รายวิชา
แบบฟอร์ม
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ-เห็นชอบหลักสูตร
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตรตาม TQF-มคอ.02,04,06
  แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร-รายวิชา
  แบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่
  มคอ1-7