ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลศึกษา ภาคพิเศษ (XX62) ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1 )

ประกาศรายชื่อผู้ที่ม

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการศึกษา ภาคพิเศษ (XX63) ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1 )

ประกาศรายชื่อผู้ที่ม

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการศึกษา ภาคพิเศษ (XX63) ภาคต้น ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้ที่ม

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการศึกษา ภาคพิเศษ (XX63) ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2 )

ประกาศรายชื่อผู้ที่ม

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการศึกษา ภาคพิเศษ (XX63) ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2 )

ประกาศรายชื่อผู้ที่ม

Read more