ประกาศคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เรื่อง ขอแจ้งวัน เวลา สถานที่ และข้อกำหนดในการสอบสัมภาษณ์โครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2560

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์

Read more

ประกาศเรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศเรื่องการคัดเล

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รอบสอง ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (XX01) ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ

Read more