ประกาศคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เรื่อง ขอแจ้งวัน เวลา สถานที่ และข้อกำหนดในการสอบสัมภาษณ์โครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2560

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์

Read more

ประกาศเรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศเรื่องการคัดเล

Read more