คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กุลธิดา นุกูลธรรม

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กุลธิดา นุกูลธรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาการศึกษา
ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2564

ผศกบ