ขอเชิญอาจารย์ร่วมฟังการเสวนา เรื่อง หลักเกณฑ์การทำผลงานวิชาการ

กลุ่มวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ ขอเชิญอาจารย์ร่วมฟังการเสวนา เรื่อง หลักเกณฑ์การทำผลงานวิชาการ
โดย  ศาสตราจารย์ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิคณะศึกษาศาสตร์
📆 วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 – 18.00 น.
🌐 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting Meeting ID: 949 6460 8402 Passcode: 356039