โครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน

วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2566
ผศ.ณชพงศ์ อุดมศรี รองคณบดีฝ่ายบริหาร
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน
โดยมี รศ.ดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค เป็นวิทยากรบรรยาย
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการการศึกษา