ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
ภาคปกติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567
สอบข้อเขียน
วันที่ 16 พฤษภาคม 2567
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ อาคาร 3 ห้อง 307 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
1_0