ประกาศรายชื่อผู้มีสิทขี้เข้าสอบคัดเลือก หลักสูตรศึกษาศาสตรดูษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ภาปกติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทขี้เข้าสอบคัดเลือก
หลักสูตรศึกษาศาสตรดูษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
ภาปกติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567
สอบข้อเขียน
วันที่ 16 พฤษภาคม 2567
เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ อาคาร 3 ห้อง 307 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
2_0