สำนักหอสมุด กำแพงแสน สวัสดีปีใหม่ 2561

วันนี้ 23 มกราคม พ.ศ.2561 นาย เรวัติ อ่ำทอง ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กำแพงแสน พร้อมบุคลากร เข้าอวยพรสวัสดีปีใหม่ รศ.วินัย พูลศรี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร และ รศ.น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและ บริการวิชาการ ณ ห้องประชุม 1 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์