พิธีปัจฉิมนิเทศ ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นิสิตหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา โดยมี รศ.ดร.วินัย พูลศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เป็นประธานในพิธี