การจัดอบรมหลักสูตร การเลี้ยงไส้เดือนดินสำหรับผู้สูงอายุฯ

วันที่ 29 มีนาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ใจอารีย์ และทีมวิทยากรจากภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดอบรมหลักสูตร “การเลี้ยงไส้เดือนดินสำหรับผู้สูงอายุฯ” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุภาคการเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหาร แก่ผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลบางเลน จังหวัดนครปฐม และชมรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งกระพังโหม จังหวัดนครปฐม ณ ฟาร์มฝึกประสบการณ์นิสิตภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน