รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา

สำหรับหลักสูตร 2555

  1. รายวิชา 02161561 ประสบการณ์เชิงบูรณาการวิชาชีพครู: การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา I 6(0-12-6)
  2. รายวิชา 02161562 ประสบการณ์เชิงบูรณาการวิชาชีพครู: การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา II 6(0-12-6)

สำหรับหลักสูตร 2560

  1. รายวิชา 02161591 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา I 6(0-12-6)
  2. รายวิชา 02161592 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา II 6(0-12-6)

สำหรับหลักสูตร 2562

  1. รายวิชา 02161463 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา IV 6(0-12-6)