อ.ดร.ฐิติกมลสิริ ลาโพธิ์

ชื่อ-สกุล                          อ.ดร.ฐิติกมลสิริ ลาโพธิ์                              รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา               F 3047

ที่อยู่ติดต่อ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตกำแพงแสน ต.กำแพงแสน  อ.กำแพงแสน  จ.นครปฐม  73140

E-mail     feduppl@ku.ac.th

ความเชี่ยวชาญ 

พลศึกษาและกีฬา  แบดมินตัน

การศึกษา

ปริญญาโท       ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พลศึกษา)

ปริญญาตรี       ศึกษาศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา)

ปริญญาเอก     ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารการศึกษา)

ผลงานทางวิชาการ (ตำรา/หนังสือ/บทความ/เอกสารประกอบการสอน)

งานวิจัย/การตีพิมพ์

คมกริช เชาว์พานิช, ศิริชัย ศรีพรหม, พรเพ็ญ ลาโพธิ์, วาสิฏฐี เทียมเท่าเกิด, วินัย พูลศรี และบัณฑิต     เทียบทอง. 2559. “การสร้างแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัย” การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิจัยสหวิทยาการและกลยุทธ์การสร้างนวัตกรรมเพื่อการแข่งขันและการพัฒนาประชาคม”. 6 มิถุนายน 2559. มหาวิทยาลัยคริสเตียน.

ธารินทร์ ก้านเหลือง, กุลธิดา เหมาเพชร, ศิริชัย ศรีพรหม, คมกริช เชาว์พานิช และพรเพ็ญ ลาโพธิ์. 2015. “การ ศึกษาความรู้และความคิดเห็นในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอา เซียนของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน“, IOCES FOURTH CONFERENCE, 16 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2015, บังกาลอร์ สาธารณรัฐอินเดีย.

สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม, คมกริช เชาว์พานิช, สุพรทิพย์ พูพะเนียด, พรเพ็ญ ลาโพธิ์, ธารินทร์ ก้านเหลือง, วาสิฏฐี เทียมเท่าเกิด และมยุรี ถนอมสุข. 2558. ความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. นครปฐม: ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.

คมกริช เชาว์พานิช, ศิริชัย ศรีพรหม, พรเพ็ญ ลาโพธิ์ และวาสิฏฐี เทียมเท่าเกิด. 2555. แบบทดสอบและเกณฑ์สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.นครปฐม: คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.

ผลงานอื่นๆ