การสนทนากลุ่ม เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์แรงงานผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติ”

ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนจัดการสนทนากลุ่ม เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์แรงงานผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติ” ซึ่งส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง “การสร้างตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์แรงงานผู้สูงอายุ” ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ฟาร์มภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญตลอดจนคณาจารย์ของภาควิชาฯ มาร่วมเสนอแนะให้ความคิดเห็นเพื่อเติมเต็มองค์ความรู้ให้กับงานวิจัย เพื่อสร้างความตระหนักให้สังคมไทยตระหนักและเห็นความสำคัญของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากแรงงานผู้สูงอายุที่สอดคล้องกับบริบทสังคมสูงวัยในปัจจุบัน