ขอเชิญชวนนักศกึษา นักวิจัย และผู้ที่สนใจชาวไทย สมัครทุน Endeavour Leadership Program (ELP)

รัฐบาลออสเตรเลยีขอเชิญชวนนักศกึษา นักวิจัย และผู้ที่สนใจชาวไทย สมัครทุน Endeavour Leadership Program (ELP) ซึ่งมุ่งจุดประสงค์ในการ ส่งเสริมความสัมพันธ์ อันดีระหว่างสถาบัน ระหว่างประเทศ และระหว่างรัฐบาลทั่วโลก และยังสนับสนุนให้นักศึกษา นักวิจัย และบุคคลในสาขาอาชีพต่างๆ ที่มีความสามารถสูง ได้ไปศึกษา ฝึกอบรมและทำวิจัย ในประเทศออสเตรเลียอีกด้วย ทุน ELP เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่15 พฤศจกิายน 2561 โดยเป็นทุนให้เปล่า แบบเต็มจำนวน ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ทุน ELP มีทั้งหมด 4 ประเภท ดังนี้
· ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก (Postgraduate) สำหรับศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
· ทุนเพื่อการวิจัย (Research) สำหรับการวิจัยระยะสั้น ระหว่างกำลังศึกษาปริญญา โทและปริญญาเอกอยู่ หรือทุนวิจัยระดับสูงกว่าปริญญาเอก
· ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม (Vocational Education and Training) สำหรับ การศึกษาในระดับอาชีวศึกษา
· ทุนศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร (Executive) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ทุนการศึกษาของรฐับาลออสเตรเลยี รวมถึงวิธีการสมัคร กรณุาเยี่ยมชมเว็บไซต์www.internationaleducation.gov.au/endeavour
อ่านประกาศ คลิ๊ก!!!
รายละเอียด คลิ๊ก!!!

เอกสารประกอบการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561คลิ๊ก!!!