รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน

สำหรับหลักสูตร 2555

  1. รายวิชา 02161261 ประสบการณ์เชิงบูรณาการวิชาชีพครู: การจัดการชั้นเรียน 1(0-2-1)
  2. รายวิชา 02161361 ประสบการณ์เชิงบูรณาการวิชาชีพครู: การจัดการเรียนรู้ 1(0-2-1)
  3. รายวิชา 02161461 ประสบการณ์เชิงบูรณาการวิชาชีพครู: การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 1(0-2-1)

สำหรับหลักสูตร 2560

  1. รายวิชา 02161362 ประสบการณ์เชิงบูรณาการวิชาชีพครู: การจัดการชั้นเรียน 2(1-2-3)
  2. รายวิชา 02161462 ประสบการณ์เชิงบูรณาการวิชาชีพครู: การจัดการเรียนรู้ 2(1-2-3)

สำหรับหลักสูตร 2562

  1. รายวิชา 02161163 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา I 2(0-4-2)
  2. รายวิชา 02161263 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา II 2(0-4-2)
  3. รายวิชา 02161363 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา III 2(0-4-2)